தமிழை ஆராதிக்கலாமா?

உயிரெழுத்துகளில், அ, ஆ, இ, உ ஆகிய எழுத்துகளில் தொடங்கும் வடசொற்கள்தாம் மிகுதி. ஒ, ஓ ஆகிய உயிரெழுத்துகளில் தொடங்கும் வடசொற்களைக் காணமுடியவில்லை. ஆசீர்வாதம் என்பது வடசொல். வாழ்த்து என்பதே தமிழ். ஆசீர்வதித்தான் என்று வினைச்சொல்லாக்கி எழுதுதல் தவறு. ஆகாயம், ஆகாசம் என்பனவும் வடசொற்களே. அப்பொருளில் விண், வான், விசும்பு என நமக்குப் பல

மேலும்

சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி!

ஆண்டாள், கோதை, நாச்சியார், சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி... இவை அனைத்தும் ஒருவரையே குறிக்கின்றன. தமிழ்ப் பக்தி இலக்கியத்தின் மிகச்சிறந்த பாடல்களில் சிலவற்றை எழுதிய பெரும்புலவர், பெரும்பக்தர் அவர். ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். அவர்களில், ஆண்டாள் மட்டும்தான் பெண்.பொதுவாகவே தமிழ் இலக்கியத்தில் பெண்பாற்புலவர்கள் குறைவு. சங்க இலக்கியத்தில்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 30

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 16(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்|தமிழில் : B.R.மகாதேவன்4. பழங்கால இந்திய வானவியல் அட்டவணைகளைப் பார்க்கும்போது அவற்றை உருவாக்கியவர்கள் வடிவ இயல், எண் கணிதம், வானவியலின் கோட்பாட்டு ரீதியான அம்சங்கள் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்திருப்பது

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 29

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 15(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்60. பழங்கால இந்திய வானவியல் அட்டவணைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சூரியனின் நீள்வட்ட, கற்பித வட்டச் சுற்றுப்பாதைகளுக்கு இடையிலான கோணம், சுழல் அச்சின் சாய்வுக் கோணம் ஆகியவற்றை இன்றைய

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 28

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 14(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்57. அடுத்ததாக, இந்த அட்டவணைகளில் கிரகங்களின் இடத்தைக் குறிப்பிடும் எக்சண்ட்ரிக்கின் அனாமலி கணக்கீடானது (anomaly of the eccentric) முற்றிலும் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. கிரகங்களின் இடம் தொடர்பான

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 27

 பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றி சில குறிப்புகள் - 13(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790).ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்54. இந்திய வானவியல் அட்டவணைகளில் இருந்து ஒரு கிரகத்தின் வட்ட நீள் வட்டச் சுற்றுப் பாதைகளின் கோண விலகல் அளவைப் பயன்படுத்தி மீன் அனாமலி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. இது முந்தைய அத்தியாயத்தில்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 26

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 12(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்52. சூரிய சந்திர நகர்வுகள் கிரகங்களின் நீள் வட்டச் சுழற்சியினால் ஒரே மாதிரியானதாக எல்லா இடங்களிலும் இருப்பதில்லை என்ற உண்மையைத் தெரிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். பிறகு சுழற்சிப்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 25

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 11(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்46. முந்தைய சில விதிமுறைகள் எந்தக் காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அந்த அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க உதவியதுபோல், இந்தக் கணிப்புகள் எந்த இடத்தில் இந்த ஆராய்ச்சிகள்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 24

 பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 10(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்40. ஜூபிடரின் aphelion புள்ளி (சூரியனில் இருந்து அதி தொலைவில் இருக்கும் புள்ளி) என்பது 1491-ல் ராசி மண்டலத்தின் தொடக்ககட்டத்தில் 5s, 21°, 40' , 20, தீர்க்கரேகையாக இருந்தது. அதில் இருந்து 2,000 ஆண்டுகளில்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 23

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 9(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)34. ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்Obliquity Of The Ecliptic இது தொடர்பாகவும் இந்திய வானவியல் கணிப்புகளுக்கும் ஐரோப்பியக் கணிப்புகளுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஆனால், இந்திய வானவியல் கணிப்புகள் மிகப் பழமையான காலத்தைச்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 22

 பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 8(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்நிலவின் சுழற்சி வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிட எம்.தெ. லா ப்ளேஸ் ஒரு சூத்திரத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார். இது கோட்பாட்டுரீதியான கணக்கீடுதான் என்றாலும் மேயர் நேரடியாகப்

மேலும்