விமர்சகன் தன்னை காலத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறான் - ஆத்மார்த்தி