எழுத்தாளர் பாமரனின் இரண்டு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா