சிங்கப்பூரின் இருமொழிக் கொள்கை - எழுத்தாளர் எம்.கே.குமார் நேர்காணல்