கோடுகள் பேசுகின்றன - ஓவியர் புகழேந்தியுடன் கவின்கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள்