படிப்பின் மீது ருசியை உருவாக்கியவர் பாலகுமாரன் - ரவி சுப்பிரமணியன்