எழுத்தாளர் பாலகுமாரனின் 'பொம்மை' சிறுகதை தொகுப்பு குறித்து உத்ரகுமாரின் உரை