'பாலகுமாரன் எழுத்தும் சினிமாவும்' குறித்து கேபிள் சங்கர் உரை