ஆவணப்பட நினைவுகளைப் பகிர்ந்துகொள்கிறார் கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியன் I நேர்காணல் I பகுதி - 3